TaptoConnect vilkår og betingelser

 

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Identitet af TaptoConnect

Artikel 3 - Anvendelse

Artikel 4 - Tilbuddet

Artikel 5 - Aftalen

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagekaldelse

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesret

Artikel 9 - Prisen

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

Artikel 11 - Levering og udførelse

Artikel 12 - Varighed af transaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klageprocedure

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Yderligere eller andre bestemmelser

 

Artikel 1 - Definitioner

Med henblik på disse vilkår og betingelser:

 

 1. Fortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 2. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af et erhverv eller virksomhed og indgår en fjernsalgsaftale med TaptoConnect;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvoraf leverings- og/eller købsforpligtelsen er spredt over tid;
 5. Holdbar databærer: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.
 6. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
 7. Modelfortrydelsesformular: den modelfortrydelsesformular, som TaptoConnect stiller til rådighed, som en forbruger kan udfylde, når han ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.
 8. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester på afstand til forbrugere;
 9. Fjernkontrakt: en aftale, hvorved der inden for rammerne af et af TaptoCon-nect organiseret system til fjernsalg af produkter og/eller ydelser, frem til og med aftalens indgåelse, udelukkende gøres brug af et eller flere midler til fjernkommunikation. ;
 10. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til indgåelse af en aftale, uden at forbruger og iværksætter samtidig i samme lokale er mødtes.
 11. Generelle vilkår og betingelser: disse generelle vilkår og betingelser for TaptoConnect.

 

Artikel 2 - TaptoConnect

 

Forretningsadresse: Munstraat 18 Tegelen

Telefonnummer: +31 6 21620641

E-mail-adresse: info@taptoconnect.nl

Handelskammernummer: 77661850

Momsidentifikationsnummer: 861085966

 

 

Artikel 3 - Anvendelse

 1. Disse vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra TaptoConnect og enhver fjernaftale og ordrer mellem TaptoConnect og forbrugere.
 2. Inden aftalen om fjernsalg indgås, vil teksten i disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det, inden fjernaftalen indgås, blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses på TaptoConnect, og de vil blive tilsendt forbrugeren gratis så hurtigt som muligt på forbrugerens anmodning.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk i modsætning til det foregående afsnit, og før fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser gøres tilgængelig elektronisk for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren nemt kan gemme den på en holdbar databærer. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen fremgå, hvor de almindelige handelsbetingelser kan ses elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive tilsendt elektronisk eller på anden måde gratis.
 4. Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser på noget tidspunkt helt eller delvist er ugyldige eller ugyldige, så forbliver kontrakten og disse vilkår og betingelser for resten gældende og erstattes af en bestemmelse i gensidigt samråd omgående pr. en bestemmelse, der tilnærmer købet af originalen så tæt som muligt.
 5. Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår og betingelser, bør vurderes 'i ånden' af disse generelle vilkår og betingelser.
 6. Usikkerhed om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes 'i ånden' af disse generelle vilkår og betingelser.

 

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Såfremt et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er afgivet på betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet er uforpligtende. TaptoConnect er berettiget til at ændre og modificere tilbuddet.
 3. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbuddet fra forbrugerens side. Hvis TaptoConnect bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke TaptoConnect.
 4. Alle billeder, specifikationer og informationer i tilbuddet er vejledende og kan ikke være årsag til kompensation eller opløsning af aftalen.
 5. Billeder af produkter er en sand gengivelse af de tilbudte produkter. Entrepreneur kan ikke garantere, at de viste farver stemmer nøjagtigt overens med de rigtige farver på produkterne.
 6. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette vedrører i

særlig:

- prisen inklusive afgifter;

- eventuelle forsendelsesomkostninger;

- den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der kræves hertil;

- om fortrydelsesretten gælder eller ej;

- betalingsmåden, leveringen og opfyldelsen af kontrakten;

- fristen for accept af tilbuddet, eller den periode, inden for hvilken Tapto-Connect garanterer prisen;

- om aftalen er arkiveret efter indgåelsen, og i givet fald på hvilken vi- hun kan konsulteres af forbrugeren;

- den måde, hvorpå forbrugeren, før aftalens indgåelse, de data, han har leveret i henhold til aftalen, kan kontrolleres, og hvis du ønsker at reparere;

- ethvert andet sprog, på hvilke aftalen ud over hollandsk kan indgås;

- tilgængelige størrelser, farver og specifikationer;

- de adfærdskodekser, som TaptoConnect er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og

- minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en varighedstransaktion.

 

 

 

Artikel 5 - Aftalen

 1. Aftalen indgås med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, når forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de stillede betingelser.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter TaptoConnect straks modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er bekræftet af TaptoConnect, kan forbrugeren ophæve aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil TaptoConnect træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og vil sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren er i stand til at betale elektronisk, vil TaptoConnect overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. TaptoConnect kan - inden for juridiske rammer - orientere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der har betydning for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Såfremt TaptoConnect på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er den berettiget til at afslå en ordre eller anmodning eller til at knytte særlige betingelser til udførelsen.
 5. TaptoConnect vil ledsage produktet eller tjenesten til forbrugeren med følgende information, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare det på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:
 6. besøgsadressen på TaptoConnect-virksomheden, hvortil forbrugeren kan henvende sig med klager;
 7. betingelserne for og måden, hvorpå Forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar meddelelse om udelukkelse af fortrydelsesretten;
 8. oplysningerne om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 9. de data, der er inkluderet i artikel 4, stk. 3 i disse vilkår og betingelser, medmindre TaptoConnect allerede har givet disse data til Forbrugeren forud for indgåelsen af aftalen;
 10. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er på ubestemt varighed.
 11. Hver aftale indgås under de suspenderende betingelser for tilstrækkelig tilgængelighed af de pågældende produkter.

 

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkter:

 1. Ved køb af varer har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i en periode på 14 dage. Denne betænkningstid begynder dagen efter modtagelsen af produktet af forbrugeren eller en repræsentant udpeget af forbrugeren og videregivet til TaptoConnect.
 2. I fortrydelsesperioden vil forbrugeren håndtere varen og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udnytter sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt leveret tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage til TaptoConnect, i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som TaptoConnect har givet.
 3. Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at give TaptoConnect besked herom senest 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal oplyse dette ved hjælp af modelformularen. Efter at forbrugeren har givet til kende at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden returnere varen inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, fx ved et bevis for forsendelse.
 4. Såfremt kunden efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte perioder ikke har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til TaptoConnect, er købet et faktum.

I tilfælde af levering af ydelser:

 1. Ved levering af ydelser har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i en periode på mindst 14 dage, regnet fra datoen for aftalens indgåelse.
 2. For at udøve sin fortrydelsesret vil forbrugeren henvise til de rimelige og klare instruktioner, som Tap-toConnect har givet på tidspunktet for tilbuddet og/eller senest på leveringstidspunktet.

 

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, afholder han højst omkostningerne ved returnering af varen.
 2. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer TaptoConnect dette beløb hurtigst muligt, dog senest inden for 14 dage efter fortrydelse. Dette er på betingelse af, at produktet allerede er modtaget retur af TaptoConnect, eller at der kan fremlægges et afgørende bevis for fuldstændig returnering.

 

Artikel 8 - ledig

 

 

Artikel 9 - Prisen

 1. I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode vil priserne på de tilbudte produkter og/eller ydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
 2. Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis TaptoConnect har betinget dette og:
 3. de er resultatet af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser; eller
 4. forbrugeren har ret til at hæve aftalen fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 5. Priserne nævnt i tilbuddet af produkter eller ydelser er inklusive moms.
 6. Alle priser tages med forbehold for tryk- og trykfejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og sættefejl. I tilfælde af tryk- og sættefejl er TaptoConnect ikke forpligtet til at levere varen til den forkerte pris.

 

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

 1. TaptoConnect garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de eksisterende lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer TaptoConnect også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.
 2. En garanti fra TaptoConnect, producent eller importør påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for TaptoCon-nect i henhold til aftalen.
 3. Eventuelle mangler eller fejlleverede produkter skal meddeles TaptoConnect skriftligt inden for 4 uger efter levering. Produkter skal returneres i original emballage og i ny stand.
 4. TaptoConnects garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. TaptoConnect er dog aldrig ansvarlig for den ultimative egnethed af produkterne til hver enkelt anvendelse af forbrugeren, ej heller for nogen rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af produkterne.
 5. Garantien gælder ikke, hvis:

- Forbrugeren selv har repareret og/eller bearbejdet de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller bearbejdet af tredjemand;

- De leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde blevet behandlet skødesløst eller i modstrid med Tapto-Connects instruktioner og/eller er blevet behandlet på emballagen;

- Manglerne er helt eller delvist et resultat af regler, som det offentlige har pålagt eller vil fastsætte med hensyn til arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

 

Artikel 11 - Levering og udførelse

 1. TaptoConnect vil være yderst omhyggelig med at modtage og udføre ordrer på produkter og vurdere anmodninger om levering af tjenester.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.
 3. Med forbehold af hvad der er anført i denne artikels paragraf 4, vil TaptoConnect eksekvere accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsperiode. Såfremt leveringsforsinkelsen ikke indtræffer, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan gennemføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest 30 dage efter, han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til gratis at ophæve aftalen. Forbrugeren har ikke ret til erstatning.
 4. Alle leveringsperioder er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder fra nogen af disse perioder. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til erstatning.
 5. I tilfælde af opsigelse i henhold til stk. 3 i denne artikel refunderer TaptoConnect det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, dog senest inden for 14 dage efter opsigelsen.
 6. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umuligt, vil TaptoConnect gøre alt for at levere et erstatningsprodukt. Senest ved levering vil det klart og overskueligt fremgå, at en erstatningsartikel vil blive leveret. Ved erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved en eventuel returnering afholdes af TaptoConnect.
 7. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler TaptoConnect indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en tidligere udpeget og annonceret repræsentant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse (hvis du ønsker at tilbyde langsigtet sporing)

 

Afslutning

 1. Forbrugeren kan indgå en aftale på ubestemt tid

 

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Medmindre andet er aftalt, skal de af forbrugeren skyldige beløb betales senest 7 hverdage efter begyndelsen af fortrydelsesfristen som nævnt i § 6, stk. I tilfælde af en aftale om levering af en ydelse begynder denne frist, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen.
 2. Forbrugeren er forpligtet til uden forsinkelse at indberette eventuelle unøjagtigheder i betalingsoplysningerne, der er givet eller oplyst til TaptoConnect.
 3. I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side har TaptoConnect ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, som forbrugeren på forhånd er bekendt med.

 

Artikel 14 - Klageprocedure

 1. TaptoConnect har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Reklamation over aftalens udførelse skal indgives til TaptoConnect fuldstændigt og tydeligt beskrevet inden 7 dage efter, at forbrugeren har dateret manglerne.
 3. Klager indsendt til TaptoConnect vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere behandlingstid, svarer TaptoConnect inden for fristen på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses i gensidigt samråd, vil der opstå en tvist, der er genstand for tvistbilæggelse.
 5. I tilfælde af reklamationer skal en forbruger først henvende sig til TaptoConnect. Hvis webshoppen er tilknyttet Stichting WebwinkelKeur og klager, der ikke kan løses i gensidig samråd, skal forbrugeren henvende sig til Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), som mægler gratis. Tjek om denne webshop har et aktuelt medlemskab via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Hvis der endnu ikke er en løsning, har forbrugeren mulighed for at få sin klage behandlet af det uafhængige voldgiftsnævn, der er udpeget af Stichting WebwinkelKeur, dommen er bindende, og både iværksætter og forbruger accepterer denne bindende afgørelse. Ved forelæggelse af en tvist for dette tvistudvalg afholdes omkostninger forbundet af forbrugeren til det relevante udvalg. Det er også muligt at indgive klager via den europæiske ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. En klage suspenderer ikke TaptoConnects forpligtelser, medmindre TaptoConnect skriftligt angiver andet.
 7. Hvis en klage findes berettiget af TaptoConnect, vil TaptoConnect efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

 

Artikel 15 - Tvister

 1. Aftaler mellem TaptoConnect og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for, er udelukkende underlagt hollandsk lov. Også selvom forbrugeren er bosat i udlandet.
 2. Wienersalgskonventionen gælder ikke.

 

Artikel 16 - Yderligere eller andre bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse almindelige betingelser, må ikke være til ugunst for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium.