TaptoConnectin käyttöehdot

 

Sisällysluettelo:

1 artikla – Määritelmät

Artikla 2 – TaptoConnectin identiteetti

3 artikla – Soveltaminen

Artikla 4 – Tarjous

5 artikla - Sopimus

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Artikla 7 - Kulut peruuttamisen yhteydessä

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Artikla 9 - Hinta

Artikla 10 – Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Artikla 11 - Toimitus ja toteutus

12 artikla – Kestotapahtumat: kesto, päättäminen ja uusiminen

Artikla 13 - Maksu

14 artikla - Valitusmenettely

15 artikla - Riita-asiat

16 artikla - Lisä- tai erilaiset määräykset

 

1 artikla – Määritelmät

Näitä ehtoja varten:

 

 1. Peruutusaika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
 2. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja tekee etäsopimuksen TaptoConnectin kanssa;
 3. Päivä: kalenteripäivä;
 4. Kestotapahtuma: etäsopimus, joka liittyy sarjaan tuotteita ja/tai palveluita, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajalle;
 5. Kestävä tietoväline: mikä tahansa keino, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettua tietoa tavalla, joka mahdollistaa tallennetun tiedon myöhemmin kuulemisen ja muuttumattoman jäljentämisen.
 6. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;
 7. Malli peruuttamislomake: TaptoConnectin tarjoama peruuttamismallilomake, jonka kuluttaja voi täyttää, kun hän haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan.
 8. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluita etänä kuluttajille;
 9. Etäsopimus: sopimus, jossa TaptoConnectin järjestämän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntijärjestelmän puitteissa, sopimuksen tekemiseen asti, käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintävälinettä ;
 10. Etäviestintätekniikka: välineet, joita voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samanaikaisesti samassa huoneessa.
 11. Yleiset ehdot: nämä TaptoConnectin yleiset ehdot.

 

Artikkeli 2 – TaptoConnect

 

Yrityksen osoite: Munstraat 18 Tegelen

Puhelinnumero: +31 6 21620641

Sähköpostiosoite: info@taptoconnect.nl

Kauppakamarin numero: 77661850

ALV-tunniste: 861085966

 

 

3 artikla - Soveltaminen

 1. Nämä ehdot koskevat kaikkia TaptoConnectin tarjouksia ja kaikkia TaptoConnectin ja kuluttajien välisiä etäsopimuksia ja tilauksia.
 2. Ennen etäsopimuksen solmimista näiden yleisten ehtojen teksti saatetaan kuluttajan saataville. Mikäli tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ilmoitetaan ennen etäsopimuksen solmimista, että yleiset ehdot ovat nähtävillä TaptoConnectissa ja ne lähetetään kuluttajalle maksutta kuluttajan pyynnöstä mahdollisimman pian.
 3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, toisin kuin edellisessä kohdassa ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten ehtojen teksti voidaan saattaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen kestävä tietoväline. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleiset ehdot ovat nähtävillä sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muuten maksutta.
 4. Jos yksi tai useampi näiden ehtojen ehto milloin tahansa kokonaan tai osittain mitätöityy tai mitätöidään, sopimus ja nämä ehdot muiden osalta pysyvät voimassa ja ne korvataan määräyksellä, jonka sopimuspuoli on välittömästi neuvotellut. säännös, joka on mahdollisimman lähellä alkuperäisen ostoa.
 5. Tilanteita, joita ei ole säännelty näissä yleisissä ehdoissa, tulee arvioida näiden yleisten ehtojen "hengessä".
 6. Epävarmuudet yhden tai useamman ehdojemme kohdan tulkinnasta tai sisällöstä on tulkittava näiden yleisten ehtojen "hengessä".

 

Artikla 4 – Tarjous

 1. Jos tarjouksella on rajoitettu voimassaoloaika tai siihen liittyy ehtoja, tämä mainitaan erikseen tarjouksessa.
 2. Tarjous on sitomaton. TaptoConnectilla on oikeus muuttaa ja muokata tarjousta.
 3. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos TaptoConnect käyttää kuvia, ne ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Ilmeiset virheet tai ilmeiset virheet tarjouksessa eivät sido TaptoConnectia.
 4. Kaikki tarjouksen kuvat, tekniset tiedot ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi olla syynä korvaukseen tai sopimuksen purkamiseen.
 5. Tuotteiden kuvat ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että näytetyt värit vastaavat tarkasti tuotteiden todellisia värejä.
 6. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee

erikoista:

- hinta veroineen;

- mahdolliset toimituskulut;

- millä tavalla sopimus tehdään ja mitä toimenpiteitä tämä edellyttää;

- sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;

- maksutapa, toimitus ja sopimuksen täytäntöönpano;

- tarjouksen hyväksymisaika tai aika, jonka kuluessa Tapto-Connect takaa hinnan;

- onko sopimus arkistoitu tekemisen jälkeen, ja jos on, milloin kuluttaja voi kuulla sitä;

- tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa hänen sopimuksen nojalla antamansa tiedot ja haluatko korjata ne;

- kaikki muut kielet, joilla hollannin lisäksi sopimus voidaan tehdä;

- saatavilla olevat koot, värit ja tekniset tiedot;

- TaptoConnectin käytännesäännöt ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja

- etäsopimuksen vähimmäiskesto kestävyystapahtuman tapauksessa.

 

 

 

5 artikla - Sopimus

 1. Sopimus syntyy, jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää asetetut ehdot.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, TaptoConnect vahvistaa välittömästi tarjouksen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin TaptoConnect ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
 3. Jos sopimus solmitaan sähköisesti, TaptoConnect ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sähköisen tiedonsiirron turvaamiseksi ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja pystyy maksamaan sähköisesti, TaptoConnect noudattaa asianmukaisia turvatoimia.
 4. TaptoConnect voi – lain puitteissa – saada selville, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikki ne tosiasiat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos TaptoConnectilla on tämän selvityksen perusteella hyvä syy olla tekemättä sopimusta, sillä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä tai liittää toimeenpanoon erityisehtoja.
 5. TaptoConnect toimittaa tuotteen tai palvelun kuluttajalle seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla kestävälle tietovälineelle:
 6. TaptoConnect-toimipisteen käyntiosoite, johon kuluttaja voi kääntyä valituksensa kanssa;
 7. ehdot ja tapa, jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden sulkemisesta;
 8. tiedot takuista ja olemassa olevista myynnin jälkeisistä palveluista;
 9. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa mainitut tiedot, ellei TaptoConnect ole jo toimittanut näitä tietoja Kuluttajalle ennen sopimuksen solmimista;
 10. sopimuksen irtisanomisen edellytykset, jos sopimus on kestoltaan yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva.
 11. Jokainen sopimus solmitaan lykkäävin ehdoin, kun kyseisten tuotteiden saatavuus on riittävä.

 

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tuotteiden toimituksen yhteydessä:

 1. Ostaessaan tuotteita kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman syytä 14 päivän ajaksi. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan nimeämä edustaja on vastaanottanut tuotteen ja ilmoittanut siitä TaptoConnectille.
 2. Harkinta-ajan aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen arvioidakseen, haluaako hän säilyttää tuotteen. Mikäli hän käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän palauttaa tuotteen toimitetuineen lisävarusteineen ja - mikäli kohtuudella mahdollista - alkuperäisessä kunnossaan ja pakkauksessaan TaptoConnectille TaptoConnectin antamien järkevien ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 3. Mikäli kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä TaptoConnectille 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä mallilomakkeella. Kun kuluttaja on ilmoittanut käyttävänsä peruuttamisoikeuttaan, tulee asiakkaan palauttaa tuote 14 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitettu tavara on palautettu ajallaan, esimerkiksi lähetystositella.
 4. Jos asiakas ei ole kohdissa 2 ja 3 mainittujen määräaikojen umpeutumisen jälkeen ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta TaptoConnectille, osto on tosiasia.

Palvelujen toimittamisen tapauksessa:

 1. Palvelun toimittamisen yhteydessä kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus syytä ilmoittamatta vähintään 14 päivän ajaksi sopimuksen tekopäivästä lukien.
 2. Käyttääkseen peruuttamisoikeuttaan kuluttajan on viitattava Tap-toConnectin kohtuullisiin ja selkeisiin ohjeisiin tarjouksen tekohetkellä ja/tai viimeistään toimitushetkellä.

 

Artikla 7 – Peruuttamisesta aiheutuvat kulut

 1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hän vastaa enintään tavaran palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.
 2. Jos kuluttaja on maksanut summan, TaptoConnect palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisesta. Tämä tapahtuu sillä ehdolla, että TaptoConnect on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että täydellinen palautus voidaan toimittaa.

 

8 artikla - tyhjä

 

 

Artikla 9 - Hinta

 1. Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei koroteta lukuun ottamatta arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
 2. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos TaptoConnect on niin määrännyt ja:
 3. ne ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai
 4. Kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivästä lukien.
 5. Tuotteiden tai palveluiden tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.
 6. Kaikki hinnat voivat sisältää paino- ja painovirheitä. Mitään vastuuta ei oteta paino- ja ladontavirheiden seurauksista. TaptoConnect ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheelliseen hintaan, jos siinä on painatus- ja ladontavirheitä.

 

Artikla 10 – Vaatimustenmukaisuus ja takuu

 1. TaptoConnect takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten luotettavuus- ja/tai käytettävyysvaatimusten sekä voimassa olevien lakien ja/tai viranomaisten määräysten mukaisia sopimuksentekopäivänä. TaptoConnect takaa sovittaessa myös tuotteen soveltuvuuden muuhun kuin normaaliin käyttöön.
 2. TaptoConnectin, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi vedota TaptoConnectia vastaan sopimuksen nojalla.
 3. Vioista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista tulee ilmoittaa TaptoConnectille kirjallisesti 4 viikon kuluessa toimituksesta. Tuotteet tulee palauttaa alkuperäisessä pakkauksessaan ja uudenveroisessa kunnossa.
 4. TaptoConnectin takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. TaptoConnect ei kuitenkaan ole koskaan vastuussa tuotteiden perimmäisestä soveltuvuudesta kuluttajan jokaiseen yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä mistään tuotteiden käyttöä tai käyttöä koskevista neuvoista.
 5. Takuu ei ole voimassa, jos:

- Kuluttaja on itse korjannut ja/tai käsitellyt toimitetut tuotteet tai antanut ne korjata ja/tai käsitellä kolmansilla osapuolilla;

- Toimitetut tuotteet ovat altistuneet epänormaaleille olosuhteille tai niitä on muuten käsitelty huolimattomasti tai Tapto-Connectin ohjeiden vastaisesti ja/tai niitä on käsitelty pakkauksessa;

- Viat ovat kokonaan tai osittain seurausta määräyksistä, jotka hallitus on määrännyt tai tulee määräämään käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.

 

Artikla 11 - Toimitus ja toteutus

 1. TaptoConnect on erittäin huolellinen tuotetilausten vastaanottamisessa ja toteuttamisessa sekä palvelupyyntöjen arvioinnissa.
 2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.
 3. TaptoConnect toteuttaa vastaanotetut tilaukset ripeästi, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa tämän artiklan 4 kohdassa mainituista rajoituksista, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta. Jos toimituksen viivästyminen ei toteudu tai tilausta ei voida suorittaa tai se on vain osittainen, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tällöin oikeus purkaa sopimus maksutta. Kuluttajalla ei ole oikeutta korvaukseen.
 4. Kaikki toimitusajat ovat ohjeellisia. Kuluttaja ei voi saada oikeuksia mistään näistä ajanjaksoista. Määräajan ylittäminen ei oikeuta kuluttajaa korvaukseen.
 5. Mikäli irtisanominen tapahtuu tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti, TaptoConnect palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa irtisanomisesta.
 6. Jos tilatun tuotteen toimitus osoittautuu mahdottomaksi, TaptoConnect tekee kaikkensa tarjotakseen korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selvästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien tuotteiden tapauksessa peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. TaptoConnect vastaa mahdollisen palautuksen kustannuksista.
 7. Tuotteiden vaurioitumis- ja/tai katoamisriski on TaptoConnectilla toimitushetkeen asti kuluttajalle tai aiemmin nimetylle ja ilmoittamalle edustajalle, ellei toisin ole erikseen sovittu.

 

Artikla 12 – Kestotapahtumat: kesto, päättäminen ja jatkaminen (jos haluat tarjota pitkän aikavälin seurantaa)

 

Irtisanominen

 1. Kuluttaja voi tehdä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen

 

 

Artikla 13 - Maksu

 1. Ellei toisin ole sovittu, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen osalta tämä ajanjakso alkaa siitä, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
 2. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa TaptoConnectille toimitettujen tai ilmoitettujen maksutietojen epätarkkuuksista viipymättä.
 3. Mikäli kuluttaja jättää maksamatta, TaptoConnectilla on oikeus oikeudellisin rajoituksin periä kohtuulliset kulut, jotka on ilmoitettu kuluttajalle etukäteen.

 

14 artikla - Valitusmenettely

 1. TaptoConnectilla on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja se käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
 2. Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat reklamaatiot tulee esittää TaptoConnectille täydellisesti ja selkeästi kuvattuna 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on päivättänyt puutteet.
 3. TaptoConnectille lähetettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevaa pidempää käsittelyaikaa, TaptoConnect vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottoilmoituksella ja ilmoituksella, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.
 4. Jos valitusta ei saada ratkaistua yhteisymmärryksessä, syntyy riita, joka on riidanratkaisun kohteena.
 5. Reklamaatiotapauksissa kuluttajan tulee ensin kääntyä TaptoConnectin puoleen. Mikäli verkkokauppa on sidoksissa Stichting WebwinkelKeuriin ja valituksia, joita ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä, tulee kuluttajan kääntyä Stichting WebwinkelKeuriin (www.webwinkelkeur.nl), joka välittää veloituksetta. Tarkista, onko tällä verkkokaupalla nykyinen jäsenyys osoitteessa https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Jos ratkaisua ei vielä ole, kuluttajalla on mahdollisuus saada valitus Stichting WebwinkelKeurin nimeämän riippumattoman välimieslautakunnan käsiteltäväksi, tuomio on sitova ja sekä yrittäjä että kuluttaja hyväksyvät tämän sitovan päätöksen. Kun riita toimitetaan tälle riitalautakunnalle, kuluttajan kulut on maksettava asianomaiselle lautakunnalle. Valituksia on myös mahdollista lähettää eurooppalaisen ODR-foorumin (http://ec.europa.eu/odr) kautta.
 6. Valitus ei keskeytä TaptoConnectin velvoitteita, ellei TaptoConnect kirjallisesti toisin ilmoita.
 7. Jos TaptoConnect toteaa valituksen perustelluksi, TaptoConnect joko vaihtaa tai korjata toimitetut tuotteet harkintansa mukaan veloituksetta.

 

15 artikla - Riita-asiat

 1. TaptoConnectin ja kuluttajan väliset sopimukset, joihin nämä yleiset ehdot koskevat, ovat yksinomaan Alankomaiden lain alaisia. Vaikka kuluttaja asuu ulkomailla.
 2. Wienin myyntisopimusta ei sovelleta.

 

16 artikla - Lisä- tai erilaiset määräykset

Lisämääräykset tai näistä yleisistä ehdoista poikkeavat määräykset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi ja ne on tallennettava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle välineelle.