Vilkår og betingelser for TaptoConnect

 

Innholdsfortegnelse:

Artikkel 1 - Definisjoner

Artikkel 2 - Identiteten til TaptoConnect

Artikkel 3 - Anvendelse

Artikkel 4 - Tilbudet

Artikkel 5 - Avtalen

Artikkel 6 - Angrerett

Artikkel 7 - Kostnader ved tilbakekall

Artikkel 8 - Utelukkelse av angrerett

Artikkel 9 - Prisen

Artikkel 10 - Samsvar og garanti

Artikkel 11 - Levering og utførelse

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: varighet, oppsigelse og fornyelse

Artikkel 13 - Betaling

Artikkel 14 - Klagebehandling

Artikkel 15 - Tvister

Artikkel 16 - Ytterligere eller andre bestemmelser

 

Artikkel 1 - Definisjoner

For formålene med disse vilkårene og betingelsene:

 

 1. Angrefrist: perioden forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett innen;
 2. Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i utøvelse av et yrke eller virksomhet og inngår en fjernavtale med TaptoConnect;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Varighetstransaksjon: en fjernkontrakt knyttet til en serie produkter og/eller tjenester, hvor leverings- og/eller kjøpsforpliktelsen er spredt over tid;
 5. Holdbar databærer: ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller gründeren å lagre informasjon som er adressert til ham personlig på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen.
 6. Angrerett: muligheten for forbrukeren til å angre fra fjernavtalen innen angrefristen;
 7. Modell angreskjema: modell angreskjema som TaptoConnect gjør tilgjengelig som en forbruker kan fylle ut når han ønsker å benytte sin angrerett.
 8. Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester på avstand til forbrukere;
 9. Avstandsavtale: en avtale hvori det, innenfor rammen av et system organisert av TaptoCon-nect for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, frem til og med inngåelse av avtalen, gjøres eksklusiv bruk av ett eller flere midler for fjernkommunikasjon ;
 10. Teknikk for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til avtaleinngåelse, uten at forbruker og gründer samtidig i samme rom har kommet sammen.
 11. Generelle vilkår og betingelser: disse generelle vilkårene og betingelsene for TaptoConnect.

 

Artikkel 2 - TaptoConnect

 

Forretningsadresse: Munstraat 18 Tegelen

Telefonnummer: +31 6 21620641

E-postadresse: info@taptoconnect.nl

Handelskammernummer: 77661850

MVA-identifikasjonsnummer: 861085966

 

 

Artikkel 3 - Anvendelse

 1. Disse vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud fra TaptoConnect og enhver fjernkontrakt og bestillinger mellom TaptoConnect og forbrukere.
 2. Før fjernavtalen inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før fjernavtalen inngås, vil det bli indikert at de generelle vilkårene og betingelsene kan sees på TaptoConnect og de vil bli sendt til forbrukeren gratis så snart som mulig på forbrukerens forespørsel.
 3. Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, i strid med foregående ledd og før fjernavtalen inngås, kan teksten i disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig elektronisk for forbrukeren på en slik måte at forbrukeren enkelt kan lagre den på en holdbar databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før avstandsavtalen inngås, bli angitt hvor de generelle vilkårene kan sees elektronisk og at de på forbrukerens forespørsel vil bli sendt elektronisk eller på annen måte gratis.
 4. Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkårene til enhver tid helt eller delvis er ugyldige eller ugyldige, forblir kontrakten og disse vilkårene for resten gjeldende og vil umiddelbart bli erstattet av en bestemmelse i gjensidig samråd pr. en bestemmelse som tilnærmer kjøp av originalen så nært som mulig.
 5. Situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene og betingelsene bør vurderes "i ånden" av disse generelle vilkårene.
 6. Usikkerhet om tolkningen eller innholdet av en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser må tolkes "i ånden" til disse generelle vilkårene.

 

Artikkel 4 - Tilbudet

 1. Dersom et tilbud har en begrenset gyldighetstid eller er gitt vilkår, vil dette fremgå eksplisitt i tilbudet.
 2. Tilbudet er uforpliktende. TaptoConnect har rett til å endre og modifisere tilbudet.
 3. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre en forsvarlig vurdering av tilbudet fra forbrukerens side. Hvis TaptoConnect bruker bilder, er disse en sann representasjon av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet binder ikke TaptoConnect.
 4. Alle bilder, spesifikasjoner og informasjon i tilbudet er veiledende og kan ikke være grunn for kompensasjon eller oppløsning av avtalen.
 5. Bilder av produkter er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenør kan ikke garantere at fargene som vises samsvarer nøyaktig med de virkelige fargene på produktene.
 6. Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder i

spesiell:

- prisen inkludert skatter;

- eventuelle fraktkostnader;

- måten avtalen inngås på og hvilke tiltak som kreves for dette;

- om angreretten gjelder eller ikke;

- betalingsmåten, leveringen og utførelsen av kontrakten;

- perioden for aksept av tilbudet, eller perioden Tapto-Connect garanterer prisen innenfor;

- om avtalen er arkivert etter inngåelsen, og i så fall på hvilken vi- hun kan konsulteres av forbrukeren;

- måten forbrukeren, før avtaleinngåelsen, dataene gitt av ham under avtalen kan kontrolleres og hvis du ønsker å reparere;

- alle andre språk der, i tillegg til nederlandsk, avtalen kan inngås;

- tilgjengelige størrelser, farger og spesifikasjoner;

- atferdsreglene som TaptoConnect er underlagt og måten forbrukeren kan se disse adferdsreglene på elektronisk; og

- minimumsvarigheten av fjernkontrakten i tilfelle en varighetstransaksjon.

 

 

 

Artikkel 5 - Avtalen

 1. Avtalen skal, med forbehold om bestemmelsene i punkt 4, inngås når forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller vilkårene som er satt.
 2. Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil TaptoConnect umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottak av denne aksepten ikke er bekreftet av TaptoConnect, kan forbrukeren oppløse avtalen.
 3. Dersom avtalen inngås elektronisk, vil TaptoConnect iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sørge for et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren er i stand til å betale elektronisk, vil TaptoConnect ivareta passende sikkerhetstiltak.
 4. TaptoConnect kan – innenfor juridiske rammer – informere seg om hvorvidt forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Dersom TaptoConnect på bakgrunn av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har den rett til å avslå en bestilling eller forespørsel eller knytte spesielle vilkår til utførelsen.
 5. TaptoConnect vil følge produktet eller tjenesten til forbrukeren med følgende informasjon, skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer:
 6. besøksadressen til TaptoConnect-bedriften som forbrukeren kan henvende seg til med klager;
 7. vilkårene og måten forbrukeren kan benytte seg av angreretten under, eller en klar melding om utelukkelse av angreretten;
 8. informasjonen om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
 9. dataene inkludert i artikkel 4 paragraf 3 i disse vilkårene og betingelsene, med mindre TaptoConnect allerede har gitt disse dataene til forbrukeren før utførelse av avtalen;
 10. kravene til oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er på ubestemt varighet.
 11. Hver avtale inngås under suspensive betingelser for tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.

 

Artikkel 6 - Angrerett

Ved levering av produkter:

 1. Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å heve avtalen uten begrunnelse i en periode på 14 dager. Denne refleksjonsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant utpekt av forbrukeren og opplyst til TaptoConnect.
 2. I angrefristen vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av angreretten, vil han returnere produktet med alt levert tilbehør og - hvis det er rimelig mulig - i original stand og emballasje til TaptoConnect, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av TaptoConnect.
 3. Dersom forbrukeren ønsker å benytte sin angrerett, plikter han å gi beskjed til TaptoConnect innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren må gjøre dette kjent ved hjelp av modellskjemaet. Etter at forbrukeren har gitt beskjed om å benytte seg av sin angrerett, må kunden returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene er returnert i tide, for eksempel ved forsendelsesbevis.
 4. Dersom kunden etter utløpet av periodene nevnt i paragraf 2 og 3 ikke har gitt beskjed om at han ønsker å benytte sin angrerett eller ikke har returnert produktet til TaptoConnect, er kjøpet et faktum.

Ved levering av tjenester:

 1. Ved levering av tjenester har forbrukeren mulighet til å heve avtalen uten begrunnelse i en periode på minst 14 dager, regnet fra avtaleinngåelsen.
 2. For å utøve sin angrerett vil forbrukeren henvise til rimelige og klare instruksjoner gitt av Tap-toConnect på tidspunktet for tilbudet og/eller senest på leveringstidspunktet.

 

Artikkel 7 - Kostnader ved tilbaketrekking

 1. Dersom forbrukeren benytter sin angrerett, skal han maksimalt bære kostnadene ved å returnere varene.
 2. Dersom forbrukeren har betalt et beløp, vil TaptoConnect refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter angrerett. Dette er under forutsetning av at produktet allerede er mottatt tilbake av TaptoConnect eller at det kan fremlegges avgjørende bevis på fullstendig retur.

 

Artikkel 8 - ledig

 

 

Artikkel 9 - Prisen

 1. I den gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer som skyldes endringer i merverdiavgiftssatser.
 2. Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom TaptoConnect har fastsatt dette og:
 3. de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser; eller
 4. forbrukeren har rett til å heve avtalen fra den dagen prisøkningen trer i kraft.
 5. Prisene nevnt i tilbudet av produkter eller tjenester er inkludert mva.
 6. Alle priser er med forbehold om trykk- og trykkfeil. Det tas intet ansvar for konsekvensene av trykk- og settefeil. Ved trykk- og settefeil er ikke TaptoConnect forpliktet til å levere produktet til feil pris.

 

Artikkel 10 - Samsvar og garanti

 1. TaptoConnect garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene angitt i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukervennlighet og eksisterende lovbestemmelser og/eller myndighetsbestemmelser på datoen for avtaleinngåelsen. Hvis det er avtalt, garanterer TaptoConnect også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.
 2. En garanti gitt av TaptoConnect, produsent eller importør påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor TaptoCon-nect i henhold til avtalen.
 3. Eventuelle mangler eller feilleverte produkter skal rapporteres til TaptoConnect skriftlig innen 4 uker etter levering. Produktene må returneres i originalemballasjen og i ny stand.
 4. TaptoConnects garantiperiode tilsvarer produsentens garantiperiode. TaptoConnect er imidlertid aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for hver enkelt applikasjon av forbrukeren, og heller ikke for noen råd angående bruk eller anvendelse av produktene.
 5. Garantien gjelder ikke hvis:

- Forbrukeren har reparert og/eller bearbeidet de leverte produktene selv eller har fått dem reparert og/eller bearbeidet av tredjeparter;

- Produktene som leveres har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte blitt behandlet uforsiktig eller i strid med Tapto-Connects instruksjoner og/eller har blitt behandlet på emballasjen;

– Manglene er helt eller delvis et resultat av forskrifter som myndighetene har fastsatt eller vil sette med hensyn til arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

 

Artikkel 11 - Levering og utførelse

 1. TaptoConnect vil ta den største forsiktighet ved å motta og utføre bestillinger for produkter og ved å vurdere forespørsler om levering av tjenester.
 2. Leveringssted er adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.
 3. Med forbehold om det som er angitt i paragraf 4 i denne artikkelen, vil TaptoConnect utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har godtatt en lengre leveringstid. Dersom leveringsforsinkelsen ikke oppstår, eller dersom en bestilling ikke eller bare delvis kan gjennomføres, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at han la inn bestillingen. I så fall har forbrukeren rett til å oppløse avtalen vederlagsfritt. Forbrukeren har ingen rett til erstatning.
 4. Alle leveringstider er veiledende. Forbrukeren kan ikke utlede noen rettigheter fra noen av disse periodene. Overskridelse av en termin gir ikke forbrukeren rett til erstatning.
 5. Ved oppsigelse i samsvar med paragraf 3 i denne artikkelen, vil TaptoConnect refundere beløpet betalt av forbrukeren så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppsigelse.
 6. Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil TaptoConnect gjøre alt for å levere et erstatningsprodukt. Senest ved levering vil det stå klart og forståelig at det leveres en erstatningsartikkel. Ved erstatningsartikler kan angreretten ikke utelukkes. Kostnadene ved en eventuell retur dekkes av TaptoConnect.
 7. Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos TaptoConnect inntil leveringstidspunktet til forbrukeren eller en tidligere oppnevnt og annonsert representant, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

 

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: varighet, oppsigelse og forlengelse (hvis du ønsker å tilby langsiktig sporing)

 

Avslutning

 1. Forbrukeren kan inngå en avtale på ubestemt varighet

 

 

Artikkel 13 - Betaling

 1. Med mindre annet er avtalt, skal beløpene som forbrukeren skylder betales innen 7 virkedager etter starten av angrefristen som nevnt i artikkel 6 nr. 1. Ved avtale om å yte en tjeneste starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.
 2. Forbrukeren har plikt til å rapportere eventuelle unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller oppgitt til TaptoConnect uten opphold.
 3. Ved manglende betaling fra forbrukeren har TaptoConnect rett til, med forbehold om juridiske begrensninger, å belaste rimelige kostnader som er gjort kjent for forbrukeren på forhånd.

 

Artikkel 14 - Klagebehandling

 1. TaptoConnect har en tilstrekkelig publisert klageprosedyre og behandler klagen i samsvar med denne klageprosedyren.
 2. Reklamasjon på gjennomføring av avtalen skal sendes TaptoConnect fullstendig og tydelig beskrevet innen 7 dager etter at forbrukeren har datert mangler.
 3. Klager sendt til TaptoConnect vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, vil TaptoConnect svare innen fristen på 14 dager med et varsel om mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
 4. Dersom klagen ikke kan løses i gjensidig samråd, vil det oppstå en tvist som er gjenstand for tvisteløsning.
 5. Ved klager bør en forbruker først henvende seg til TaptoConnect. Hvis nettbutikken er tilknyttet Stichting WebwinkelKeur og klager som ikke kan løses i gjensidig samråd, bør forbrukeren henvende seg til Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), som formidler gratis. Sjekk om denne nettbutikken har et nåværende medlemskap via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Hvis det ennå ikke finnes en løsning, har forbrukeren muligheten til å få sin klage behandlet av det uavhengige voldgiftsutvalget oppnevnt av Stichting WebwinkelKeur, dommen er bindende og både gründer og forbruker samtykker i denne bindende avgjørelsen. Ved foreleggelse av en tvist for dette tvisteutvalget er kostnader knyttet til forbrukeren som skal betales til vedkommende komité. Det er også mulig å sende inn klager via den europeiske ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr).
 6. En klage suspenderer ikke forpliktelsene til TaptoConnect, med mindre TaptoConnect angir noe annet skriftlig.
 7. Hvis en klage blir funnet å være berettiget av TaptoConnect, vil TaptoConnect, etter eget skjønn, enten erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

 

Artikkel 15 - Tvister

 1. Avtaler mellom TaptoConnect og forbrukeren som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for, er utelukkende underlagt nederlandsk lov. Selv om forbrukeren er bosatt i utlandet.
 2. Wienersalgskonvensjonen gjelder ikke.

 

Artikkel 16 - Ytterligere eller andre bestemmelser

Tilleggsbestemmelser eller bestemmelser som avviker fra disse generelle vilkårene kan ikke være til ugunst for forbrukeren og skal registreres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på et varig medium.