Användarvillkor för TaptoConnect

 

Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Identitet för TaptoConnect

Artikel 3 - Tillämpning

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätt

Artikel 9 - Priset

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Artikel 11 - Leverans och utförande

Artikel 12 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Artikel 13 - Betalning

Artikel 14 – Klagomålsförfarande

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Ytterligare eller andra bestämmelser

 

Artikel 1 - Definitioner

För ändamålen med dessa villkor:

 

 1. Ångerfrist: den tid inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 2. Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet och ingår ett distansavtal med TaptoConnect;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;
 5. Varaktig databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.
 6. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att frånträda distansavtalet inom ångerfristen;
 7. Modell ångerblankett: mallen återkallelseblankett som TaptoConnect ställer till förfogande som en konsument kan fylla i när denne vill utnyttja sin ångerrätt.
 8. Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;
 9. Distansavtal: ett avtal där det, inom ramen för ett av TaptoConnect anordnat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, exklusivt utnyttjas ett eller flera sätt för distanskommunikation ;
 10. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för ingående av avtal, utan att konsument och företagare samtidigt i samma rum har träffats.
 11. Allmänna villkor: dessa allmänna villkor för TaptoConnect.

 

Artikel 2 - TaptoConnect

 

Företagsadress: Munstraat 18 Tegelen

Telefonnummer: +31 6 21620641

E-postadress: info@taptoconnect.nl

Handelskammarens nummer: 77661850

Momsregistreringsnummer: 861085966

 

 

Artikel 3 - Tillämpning

 1. Dessa villkor gäller för alla erbjudanden från TaptoConnect och alla distansavtal och beställningar mellan TaptoConnect och konsumenter.
 2. Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt, innan fjärravtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren finns att se på TaptoConnect och de kommer att skickas till konsumenten utan kostnad så snart som möjligt på konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, i strid med föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig elektroniskt för konsumenten på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra den på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de på konsumentens begäran kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.
 4. Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor vid något tillfälle helt eller delvis är ogiltiga eller ogiltigförklarade, förblir avtalet och dessa villkor för resten i kraft och kommer att ersättas av en bestämmelse i ömsesidigt samråd omedelbart av en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig köpet av originalet.
 5. Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor bör bedömas "i andan" i dessa allmänna villkor.
 6. Osäkerheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste tolkas "i andan" i dessa allmänna villkor.

 

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs förenat med villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.
 2. Erbjudandet är utan förpliktelser. TaptoConnect har rätt att ändra och modifiera erbjudandet.
 3. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om TaptoConnect använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte TaptoConnect.
 4. Alla bilder, specifikationer och information i erbjudandet är vägledande och kan inte utgöra skäl för ersättning eller upplösning av avtalet.
 5. Bilder på produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenör kan inte garantera att färgerna som visas exakt överensstämmer med de verkliga färgerna på produkterna.
 6. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller i

särskild:

- priset inklusive skatter;

- eventuella fraktkostnader;

- det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;

- huruvida ångerrätten gäller eller inte;

- betalningssätt, leverans och fullgörande av avtalet;

- perioden för godkännande av erbjudandet, eller den period inom vilken Tapto-Connect garanterar priset;

- om avtalet är arkiverat efter ingåendet och i så fall på vilket vi- hon kan rådfrågas av konsumenten;

- det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, de uppgifter som han lämnat enligt avtalet kan kontrolleras och om du vill reparera;

- alla andra språk som, förutom nederländska, avtalet kan ingås på;

- tillgängliga storlekar, färger och specifikationer;

- de uppförandekoder som TaptoConnect lyder under och det sätt på vilket konsumenten kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt; och

- Minsta varaktighet för distansavtalet vid en uthållighetstransaktion.

 

 

 

Artikel 5 - Avtalet

 1. Avtalet ska, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, ingås när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de uppställda villkoren.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer TaptoConnect omedelbart att bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av TaptoConnect kan konsumenten lösa avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer TaptoConnect att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer TaptoConnect att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. TaptoConnect kan - inom juridiska ramar - informera sig om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om TaptoConnect på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet har de rätt att avslå en beställning eller begäran eller att förena särskilda villkor för utförandet.
 5. TaptoConnect kommer att åtfölja produkten eller tjänsten till konsumenten med följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:
 6. besöksadressen för TaptoConnect-anläggningen dit konsumenten kan vända sig med klagomål;
 7. under vilka villkor och det sätt på vilket Konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt meddelande om uteslutning av ångerrätten;
 8. informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
 9. uppgifterna som ingår i artikel 4 punkt 3 i dessa villkor, såvida inte TaptoConnect redan har tillhandahållit dessa uppgifter till konsumenten innan avtalet ingicks;
 10. kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid.
 11. Varje avtal ingås under suspensiva villkor för tillräcklig tillgång på de berörda produkterna.

 

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid leverans av produkter:

 1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under en period av 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som utsetts av konsumenten och avslöjas för TaptoConnect.
 2. Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla levererade tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning till TaptoConnect, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som TaptoConnect tillhandahåller.
 3. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är denne skyldig att meddela TaptoConnect inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta med hjälp av modellformuläret. Efter att konsumenten har meddelat att han utnyttjar sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, till exempel genom ett leveransbevis.
 4. Om kunden efter utgången av de perioder som nämns i punkterna 2 och 3 inte har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till TaptoConnect är köpet ett faktum.

Vid leverans av tjänster:

 1. Vid leverans av tjänster har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under en period om minst 14 dagar, med början på avtalets ingående.
 2. För att utöva sin ångerrätt kommer konsumenten att hänvisa till de rimliga och tydliga instruktioner som Tap-toConnect lämnat vid erbjudandet och/eller senast vid leveranstillfället.

 

Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska denne stå för kostnaderna för att returnera varan.
 2. Om konsumenten har betalat ett belopp kommer TaptoConnect att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter utträdet. Detta under förutsättning att produkten redan har mottagits tillbaka av TaptoConnect eller att ett avgörande bevis på fullständig retur kan tillhandahållas.

 

Artikel 8 - vakant

 

 

Artikel 9 - Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar på grund av förändringar i momssatser.
 2. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om TaptoConnect har föreskrivit detta och:
 3. de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller
 4. konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med den dag då prishöjningen träder i kraft.
 5. Priserna som nämns i erbjudandet av produkter eller tjänster är inklusive moms.
 6. Alla priser är med reservation för tryck- och tryckfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och sättningsfel. Vid tryck- och sättningsfel är TaptoConnect inte skyldig att leverera varan till felaktigt pris.

 

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

 1. TaptoConnect garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt befintliga lagbestämmelser och/eller statliga föreskrifter vid datumet för avtalets ingående. Om överenskommet garanterar TaptoConnect även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
 2. En garanti från TaptoConnect, tillverkare eller importör påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot TaptoCon-nect enligt avtalet.
 3. Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska rapporteras till TaptoConnect skriftligen inom 4 veckor efter leverans. Produkter ska returneras i originalförpackning och i nyskick.
 4. TaptoConnects garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. TaptoConnect ansvarar dock aldrig för produktens slutliga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, och inte heller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.
 5. Garantin gäller inte om:

- Konsumenten har reparerat och/eller bearbetat de levererade produkterna själv eller låtit reparera och/eller bearbeta dem av tredje part;

- De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt har behandlats vårdslöst eller i strid med Tapto-Connects instruktioner och/eller har behandlats på förpackningen;

– Felen är helt eller delvis en följd av föreskrifter som regeringen har ställt eller kommer att ställa med hänsyn till arten eller kvaliteten på de material som används.

 

Artikel 11 - Leverans och utförande

 1. TaptoConnect kommer att ta yttersta noggrannhet i att ta emot och utföra order på produkter och vid bedömning av förfrågningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransort är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
 3. Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer TaptoConnect att utföra accepterade beställningar snabbt men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransförseningen inte inträffar, eller om en beställning inte eller endast delvis kan genomföras, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter att han lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtalet. Konsumenten har ingen rätt till ersättning.
 4. Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från någon av dessa perioder. Överskridande av villkor berättigar inte konsumenten till ersättning.
 5. Vid uppsägning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer TaptoConnect att återbetala det belopp som betalats av konsumenten så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter uppsägningen.
 6. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig kommer TaptoConnect att göra allt för att tillhandahålla en ersättningsprodukt. Senast vid leverans kommer det tydligt och överskådligt att anges att en ersättningsartikel kommer att levereras. Vid ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för en eventuell retur kommer att bäras av TaptoConnect.
 7. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos TaptoConnect fram till leveranstillfället till konsumenten eller en tidigare utsedd och meddelad representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.

 

Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning (om du vill erbjuda långsiktig spårning)

 

Uppsägning

 1. Konsumenten kan ingå ett avtal på obestämd tid

 

 

Artikel 13 - Betalning

 1. Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter det att ångerfristen som avses i artikel 6.1 har börjat. Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period efter att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
 2. Konsumenten är skyldig att utan dröjsmål rapportera eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till TaptoConnect.
 3. I händelse av utebliven betalning från konsumentens sida har TaptoConnect rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som konsumenten har meddelats i förväg.

 

Artikel 14 – Klagomålsförfarande

 1. TaptoConnect har ett tillräckligt publicerat klagomålsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.
 2. Klagomål om fullgörande av avtalet ska lämnas till TaptoConnect fullständigt och tydligt beskrivna inom 7 dagar efter att konsumenten har daterat bristerna.
 3. Klagomål som skickas in till TaptoConnect kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre handläggningstid kommer TaptoConnect att svara inom 14 dagar med ett kvitto och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Om klagomålet inte kan lösas i ömsesidigt samråd uppstår en tvist som är föremål för tvistlösning.
 5. Vid reklamationer ska en konsument först vända sig till TaptoConnect. Om webbshopen är ansluten till Stichting WebwinkelKeur och klagomål som inte kan lösas i ömsesidigt samråd ska konsumenten vända sig till Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), som medlar utan kostnad. Kontrollera om denna webshop har ett aktuellt medlemskap via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Om det ännu inte finns en lösning har konsumenten möjlighet att få sitt klagomål behandlat av den oberoende skiljenämnden som utsetts av Stichting WebwinkelKeur, domen är bindande och både företagare och konsument samtycker till detta bindande beslut. Vid överlämnande av en tvist till denna tvistnämnd är kostnader förknippade med konsumenten som ska betalas till vederbörande nämnd. Det är också möjligt att lämna in klagomål via den europeiska ODR-plattformen (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Ett klagomål upphäver inte TaptoConnects skyldigheter, om inte TaptoConnect skriftligen anger annat.
 7. Om ett klagomål befinns vara berättigat av TaptoConnect kommer TaptoConnect, efter eget gottfinnande, antingen byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

 

Artikel 15 - Tvister

 1. Avtal mellan TaptoConnect och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller, regleras exklusivt av holländsk lag. Även om konsumenten är bosatt utomlands.
 2. Wiens försäljningskonvention gäller inte.

 

Artikel 16 - Ytterligare eller andra bestämmelser

Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till konsumentens nackdel och ska antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium.